Navigation Content

Bedrijf

Veilige haven

Privacybeleid voor werknemersgegevens: Europese Unie

Doelstelling

Nuance Communications, Inc. (Nuance) en haar instanties voorzien van consistente richtlijnen voor de verzameling, verwerking, opslag, overdracht, openbaarmaking, verwijdering en het gebruik van dienstverband- en/of werknemersgegevens voor werknemers gevestigd in de Europese Unie. De instanties van Nuance die onder dit beleid vallen zijn Nuance Communications, Inc., een Amerikaans bedrijf, en/of haar aangesloten bedrijven, dochterondernemingen en werkgevers van de juridische instantie (gezamenlijk aangeduid als "NUANCE").

Bereik

Dit beleid is actief sinds 1 januari 2007 en geldt voor alle entiteiten, werknemers, contractanten en externe verkopers van Nuance die werkgelegenheids-/werknemersgegevens verzamelen, verwerken, registreren, opslaan, overdragen, openbaar maken, verwijderen en/of gebruiken namens NUANCE.

"Werkgelegenheids-/werknemersgegevens" zijn alle persoonlijke gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar individu die door NUANCE of een externe verkoper werd ontvangen. Tot de beschermde personen behoren o.a. sollicitanten, werknemers (zowel tijdelijke, vaste als deeltijdwerknemers), contractwerknemers, stagiaires, voorwaardelijke werknemers, pensioengerechtigden en voormalige werknemers, evenals afhankelijken of anderen wiens persoonlijke gegevens ter beschikking werden gesteld aan een entiteit van NUANCE door dergelijke personen.

Dit beleid heeft geen betrekking op gegevens die anoniem ter beschikking werden gesteld waar individuen niet langer identificeerbaar zijn; zij zijn enkel identificeerbaar met een onevenredig grote besteding aan tijd, kosten of arbeid, of situaties waarin pseudoniemen worden gebruikt. Het gebruik van pseudoniemen betekent de vervanging van namen of andere identificatoren met substituten, zodat de identificatie van individuen onmogelijk is of op zijn minst aanzienlijk wordt bemoeilijkt. Wanneer anonieme gegevens niet langer anoniem zijn (d.w.z. individuen zijn opnieuw identificeerbaar) of wanneer pseudoniemen worden gebruikt en aan de hand van de pseudoniemen identificatie van de individuen mogelijk is, dan zal dit beleid van toepassing zijn.

Veilige haven

Het Amerikaanse ministerie van handel en de Europese Commissie inzake Gegevensbescherming hebben een akkoord bereikt m.b.t. een aantal gegevensbeschermingsbeginselen en veelgestelde vragen ("de veilige-havenprincipes"), zodat Amerikaanse bedrijven kunnen voldoen aan de voorschriften van de EU-wetgeving dat de persoonlijke gegevens die worden overgedragen van de EU aan de VS op gepaste wijze worden beschermd. De EEA heeft ook erkend dat de Amerikaanse veilige haven voldoende gegevensbescherming biedt (OJ L 45, 15.2.2001, p.47). Overeenkomstig de toewijding van Nuance om de persoonlijke levenssfeer te beschermen, houdt Nuance zich aan de veilige-havenprincipes. http://www.export.gov/safeHarbor/index.html.


Beleidsinformatie

Toepassing van lokale wetgeving

Dit beleid biedt een norm voor NUANCE met betrekking tot haar bescherming van werkgelegenheids-/werknemersgegevens wereldwijd. Bepaalde lokale wetten kunnen strengere normen vereisen. Vandaar dat we deze gegevens zullen behandelen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en voorschriften op de plaats waar de gegevens worden verwerkt. Wanneer de toepasselijke lokale wetgeving een lager beschermingsniveau biedt voor de werkgelegenheids-/werknemersgegevens dan wat is vastgesteld in dit beleid, dan zijn de voorschriften van dit beleid van toepassing. Vragen over naleving van de lokale wetgeving kunnen worden gericht aan uw plaatselijk hoofd personeelszaken.

"Gevoelige persoonlijke informatie" is persoonlijke informatie in verband met medische of gezondheidstoestanden, ras-of ethnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap of informatie in verband met het seksleven van een individu. Als NUANCE gevoelige persoonlijke gegevens van u verzamelt, zullen wij u een bevestigende of expliciete (opt-in) keuze geven indien de gegevens zullen worden meegedeeld aan een derde of zullen worden gebruikt voor een ander doel dan dat waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of vervolgens door u werden geautoriseerd. NUANCE zal alle gegevens die u verstrekt behandelen en identificeren als gevoelige persoonlijke informatie.
Richtlijnen voor verzamelen en gebruik van dienstbetrekking-/werknemersgegevens

NUANCE respecteert de privacyrechten van elk individu en daarom dienen alle instanties van NUANCE, contractanten en externe verkopers de volgende richtlijnen in acht nemen bij de verwerking, overdracht, analyse en/of het gebruik van dienstverband-/werknemersgegevens:

 • Gegevens worden verzameld, opgeslagen, overgedragen, verwerkt, geanalyseerd en gebruikt overeenkomstig de vastgestelde richtlijnen van NUANCE en met inachtneming van de lokale wetten/voorschriften in het gebied waar deze activiteiten plaatsvinden.
 • Gegevens worden verzameld voor specifieke, wettige doeleinden en worden niet verwerkt op manieren die niet compatibel zijn met die specifieke doeleinden.
 • Gegevens zullen relevant en niet buitensporig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en gebruikt.
 • Gegevens zullen actueel en nauwkeurig zijn met redelijke stappen om onnauwkeurige dienstverband-/werknemersgegevens te corrigeren of te verwijderen.
 • Gegevens zullen alleen worden opgeslagen zolang nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en verwerkt.
 • Er zullen gepaste maatregelen worden genomen om onbevoegde toegang, onwettige verwerking, onbevoegd verlies of verlies door ongeval, vernietiging of beschadiging van gegevens te voorkomen.

Dienstverband-/werknemersgegevens kunnen worden verzameld, opgeslagen, geanalyseerd en gebruikt voor legitieme human resources, zakelijke en veiligheids-/beveiligingsdoeleinden in overeenstemming met dit beleid en de van toepassing zijnde wet(ten). De primaire doeleinden voor de verzameling, de opslag en/of het gebruik van gegevens zijn:

 • Beheer personeelszaken: het verzamelen, opslaan, analyseren en delen van gegevens voor het aantrekken, behouden en motiveren van hoog gekwalificeerd personeel. Dit omvat onder andere werving, beloningssyteem, opvolgingsplanning, reorganisatiebehoeften, prestatiebeoordeling, opleiding, secundaire arbeidsvoorwaarden, naleving van de toepasselijke wettelijke voorschriften en communicatie met werknemers en/of hun vertegenwoordigers.
 • Bedrijfsprocessen en management: processen die worden gebruikt voor de werkzaamheden van NUANCE om onder andere het volgende in te houden: salarisrun, planning van werkzaamheden, beheer van bedrijfsmiddelen, rapportage en/openbaarmaking van publieke gegevens (bv. jaarverslagen, enz.) en bevolking van werknemersmappen.
 • Veiligheids- en beveiligingsbeheer: bestaat uit activiteiten die de veiligheid en bescherming van werknemers, vermogen, hulpbronnen en gemeenschappen garanderen.

Als NUANCE een nieuw hulpprogramma of proces introduceert dat zal leiden tot de verwerking van dienstverband-/werknemersgegevens voor doeleinden die verder gaan dan bovenstaande categorieën, dan moet NUANCE de werknemers van het nieuwe hulpprogramma of proces in kennis stellen, van de doeleinden waarvoor de werkgelegenheids-/werknemersgegevens zullen worden gebruikt en de categorieën ontvangers van de gegevens.

Categorie voor extra gevoelige persoonlijke gegevens

In beperkte omstandigheden waar NUANCE, of een derde, gevoelige persoonlijke gegevens moet verzamelen, zal NUANCE erop toezien dat de individu op de hoogte wordt gesteld van de reden voor de verzameling van deze gegevens en met wie deze gegevens zullen worden gedeeld. Afhankelijk van de geldende wetgeving zal NUANCE uitdrukkelijke toestemming verkrijgen van deze individu met betrekking tot de verwerking en overdracht van dergelijke gegevens aan niet-NUANCE-instanties. Er zullen gepaste beveiligingsmaatregelen (bv. fysieke beveiligingsapparaten, encryptie en toegangsbeperkingen) worden verstrekt, afhankelijk van de aard van de gegevens en de risico's die gepaard gaan met het beoogd gebruik.

 

Beveiliging en vertrouwelijkheid

NUANCE legt er zich op toe om de gepaste maatregelen te nemen om de dienstverband-/werknemersgegevens te beschermen en neemt redelijke voorzorgen voor de bescherming tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking. Deze maatregelen omvatten:

 • Gegevensbescherming (systemen): Om de dienstverband-/werknemersgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang door derden en/of externe verkopers, worden de elektronische gegevens die zijn opgeslagen door NUANCE bewaard op systemen die worden beschermd door veilige netwerkarchitecturen met firewalls en inbraakdetectiesystemen. De servers die deze gegevens bevatten, worden regelmatig " geback-upt" (m.a.w. de gegevens worden opgeslagen op afzonderlijke media) om de gevolgen van onvoorziene beschadiging of vernietiging van gegevens te voorkomen. De servers worden opgeslagen in faciliteiten met uitgebreide beveiliging en branddetectie- en reactiesystemen. De dienstverband-/werknemersgegevens die worden opgeslagen op "geback-upte " systemen, zijn beveiligd en worden opgeslagen in overeenstemming met dit beleid.
 • Gegevensbescherming (Toegang): NUANCE beperkt de toegang tot de interne systemen met dienstverband-/werknemersgegevens. Slechts een beperkte groep van bevoegde gebruikers heeft toegang tot dergelijke systemen met een unieke ID en wachtwoord. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot individuen met het oog op de uitoefening van hun werkzaamheden (een compensatiemanager in personeelszaken kan bijvoorbeeld toegang tot de vergoedingsgegevens van een werknemer nodig hebben om een loonaanbeveling te doen, enz.) Beslissingen met betrekking tot toegang worden gemaakt en goedgekeurd door de vicepresident van personeelszaken en worden toegekend door beveiligingsbeheerders. Externe beheerders die toegang hebben tot bepaalde dienstverband-/werknemersgegevens zullen deze voorwaarden moeten naleven.

 

Rechten en verantwoordelijkheden van dienstverband/werknemers

Een individu heeft het recht om te informeren naar de aard van de dienstverband-/werknemersgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen of verwerkt door NUANCE of een externe verkoper, in overeenstemming met en onderhevig aan de wet van het land waar deze werknemer zich bevindt. Werknemers zullen toegang krijgen tot hun persoonlijke gegevens zoals vereist door de wet in hun land van herkomst, ongeacht de locatie waar de gegevens worden opgeslagen of verwerkt. NUANCE zal meewerken bij de verlening van dergelijke toegang, hetzij rechtstreeks of via de wervende entiteit. Dergelijke toegangsverzoeken kunnen worden gericht aan het plaatselijk hoofd personeelszaken van de werknemer. Als er bepaalde dienstverband-/werknemersgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan de werknemer verzoeken dat de gegevens worden gewijzigd of, indien nodig, worden geblokkeerd of gewist. De lokale wetgeving die werknemers de mogelijkheid geeft om het gebruik van hun persoonlijke gegevens (bv. het recht om marketing af te wijzen) te beperken, zal ook in beschouwing worden genomen.

Het is de verantwoordelijkheid van elk individu om de afdeling personeelszaken nauwkeurige gegevens te geven over zichzelf en om personeelszaken te informeren over eventuele wijzigingen (bv. nieuw adres of naamswijziging). Als de toegang of correctie wordt geweigerd, zal de reden voor weigering worden meegedeeld en zal een schriftelijk document worden opgesteld van het verzoek en de reden voor weigering.


Gegevensoverdracht

NUANCE zal de volgende normen toepassen bij de overdracht van dienstverband-/werknemersgegevens.

 • Overdracht naar andere instanties van NUANCE: NUANCE zal redelijke voorzorgsmaatregelen nemen voor een adequate bescherming van dienstverband-/werknemersgegevens die werden verwerkt of overgedragen tussen instanties van NUANCE. Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan voordat een overdracht kan plaatsvinden:
 • De gegevensoverdracht is gebaseerd op een operationele bedrijfsvereiste voor het beheer van personeelszaken/loonstaten.
 • De ontvangende entiteit biedt geschikte fysieke en organisatorische beveiliging van de gegevens; en
 • De ontvangende entiteit garandeert de naleving van dit beleid voor de overdracht en elke verdere verwerking van de gegevens.
 • De gegevensoverdracht zal plaatsvinden overeenkomstig dit beleid. 

Overdracht aan niet-NUANCE-instanties: instanties van NUANCE kunnen de dienstverband-/werknemersgegevens overdragen aan bepaalde externe derden die in dienst zijn genomen voor het uitvoeren van bepaalde HR-diensten en diensten met betrekking tot de loonstaat. Deze derden kunnen de gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies van NUANCE (gegevensverwerkers) of beslissingen maken (bv. om geschiktheid te beoordelen voor extra levensverzekeringen, invaliditeitsuitkering op korte termijn, enz.) met betrekking tot de gegevens als onderdeel van de levering van hun diensten (gegevensbeheerders). Bij iedere gelegenheid zal NUANCE betrouwbare leveranciers selecteren die zich ertoe verbinden om, op contractbasis of volgens andere wettelijk bindende en toegestane wijzen, geschikte administratieve, technische en bestuurlijke veiligheidsmaatregelen, in te voeren voor een adequaat beschermingsniveau, in overeenstemming met hun status als gegevensverwerkers of gegevensbeheerders overeenkomstig de wettelijke voorschriften van het land in kwestie van waaruit de gegevens die zij zullen ontvangen, oorspronkelijk werden verzameld en verwerkt. NUANCE eist van externe leveranciers dat zij voldoen aan dit beleid of dezelfde beschermingsniveaus garanderen als NUANCE bij de verwerking van deze gegevens. Dergelijke geselecteerde derden zullen uitsluitend toegang hebben tot deze gegevens voor het uitvoeren van de diensten gespecificeerd in het toepasselijk servicecontract. Als NUANCE besluit dat een leverancier deze verplichtingen niet nakomt, zal NUANCE onmiddellijk passende maatregelen nemen om deze niet-naleving recht te zetten of sancties op te leggen.

Bij gelegenheid is het mogelijk dat NUANCE bepaalde dienstverband-/werknemersgegevens moet verstrekken aan derden, wanneer dit wordt vereist door de wet (bv. aan fiscale en sociale bevoegdheden, derdenbeslag, enz.); ter bescherming van de wettelijke rechten van NUANCE (bv. bij verdediging in een proces); of in een noodsituatie waar de gezondheid of veiligheid van een werknemer in het gedrang komt.
 
 

Directmarketing

NUANCE zal geen dienstverband-/werknemersgegevens vrijgeven aan instanties buiten NUANCE of niet-werkgegevens gebruiken (bv. woonadres of telefoonnummer) om producten of diensten aan te bieden aan een werknemer voor persoonlijke of gezinsconsumptie ("directmarketing") zonder zijn of haar voorafgaande toestemming. Daarnaast zal NUANCE geen zakelijke contactgegevens gebruiken (bv. werkadres of zakelijk e-mailadres) om directmarketing te voeren, tenzij (1) een voorafgaande schriftelijke toestemming werd verkregen door de vicepresident van personeelszaken; en (2)ontvangers de kans hebben gekregen om af te zien van het ontvangen van verdere directmarketingcommunicatie (op elk moment). De beperkingen in deze paragraaf gelden uitsluitend voor contactgegevens die werden verkregen in het kader van een werkrelatie met NUANCE. Ze zijn niet van toepassing op contactgegevens die apart werden verkregen in het kader van een consumenten- of klantrelatie waarop andere legale voorwaarden van toepassing kunnen zijn. Daarnaast kan NUANCE, waar toegestaan door de wet, informatie meedelen aan werknemers van NUANCE over secundaire voorwaarden of charitatieve programma's die worden ondersteund door NUANCE of webgebaseerde enquêtetools gebruiken om feedback te verkrijgen van werknemers indien dit nodig is voor bedrijfsactiviteiten.


Geautomatiseerde besluitvorming

Sommige landen regelen de geautomatiseerde besluitvorming. Dat zijn besluiten over individuen die uitsluitend zijn gebaseerd op de geautomatiseerde gegevensverwerking en die rechtsgevolgen inhouden of aanzienlijke invloed hebben op de betrokken personen. Alleen in zeer beperkte omstandigheden (bv. de initiële screening van sommige werkzoekenden die hun interesse uiten via online kanalen) maakt NUANCE geen geautomatiseerde besluiten om werknemers te evalueren of voor andere doeleinden. Als er geautomatiseerde besluiten worden genomen, zullen de wettelijke rechten van de betrokkenen worden gerespecteerd en zullen de betrokken individuen de kans krijgen om hun mening te uiten over het geautomatiseerde besluit in kwestie . Als de persoon aantoont dat het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt niet langer legaal of toepasselijk is, zullen de gegevens worden verwijderd, tenzij anders wordt bepaald door de wet.

 

Handhavingsrechten en -processen

NUANCE maakt gebruik van de zelfevaluatie-aanpak om de naleving van dit beleid te garanderen. NUANCE controleert regelmatig of het beleid nauwkeurig is, of het volledig is voor de informatie waarop het betrekking moet hebben, of het opvallend wordt weergegeven en of het volledig werd uitgevoerd en in overeenstemming met de wet.

Alle werknemers, contractanten en externe verkopers die toegang hebben tot dienstverband-/werknemersgegevens moeten dit beleid naleven. In sommige landen kunnen overtredingen op de wetgeving inzake gegevensbescherming leiden tot sancties en/of schadevergoedingsclaims van diegene die werden benadeeld.

Het niet naleven van dit beleid of de opzettelijke schending van de geheimhoudingsplicht of veiligheid in verband met de dienstverband-/werknemersgegevens kan resulteren in disciplinaire maatregelen voor de verantwoordelijken. Als een individu op enig moment denkt dat er persoonlijke gegevens van hem of haar werden verwerkt in schending van dit beleid, dan kan hij of zij dit melden aan het plaatselijk hoofd personeelzaken of aan de directeur van internationale personeelszaken in de VS. Als het probleem een vermeende schending van dit beleid betreft door een instantie gevestigd in een ander land dan dat van het individu of de instantie van NUANCE die de dienstverband-/werknemersgegevens in kwestie exporteert, kan hij of zij de hulp inroepen van die exporterende instantie van NUANCE. Die instantie van NUANCE zal hem of haar helpen bij het onderzoek naar de omstandigheden van de vermeende schending en, indien nodig, die kwestie opnemen met de instantie die deze gegevens importeert. Als de schending is bevestigd, zullen de exporterende en importerende instanties samenwerken met alle andere relevante partijen (inclusief met de bevoegde nationale gegevensbeschermingsautoriteiten) om de kwestie op een bevredigende wijze op te lossen, in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

 

Controleprocedures

Om handhaving van dit beleid te garanderen kan de vicepresident van personeelszaken procedures voor dienstverband-/werknemersgegevens bepalen die moeten worden gecontroleerd voor de naleving van dit beleid en de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming. Hiervoor zal NUANCE interne controles uitvoeren en, indien nodig, corrigerende maatregelen treffen om eventuele kwesties of problemen aan te pakken die resulteren uit dergelijke controles.


Beleid meedelen

NUANCE zal dit beleid meedelen aan bestaande en nieuwe werknemers door het op het intranet te plaatsen.

 

Wijzigingen aan het beleid

NUANCE behoudt zich het recht voor om dit beleid, indien nodig, te wijzigen als weergave van wijzigingen in de wet, NUANCE-praktijken en -procedures of voorwaarden die werden opgelegd door de gegevensbeschermingsautoriteiten. De vicepresident van personeelszaken, de algemeen adviseur of een door hen aangewezen persoon moeten alle wijzigingen goedkeuren voordat ze in werking treden. Indien er zich wijzigingen voordoen zal NUANCE het herziene beleid indienen voor hernieuwde goedkeuring, indien wettelijk vereist.

Daarnaast zal NUANCE de werknemers en andere personen (bv. personen die de website van NUANCE raadplegen om dienstverband-/werknemersgegevens, zoals solicitatiegegevens, in te voeren) informeren over alle materiële wijzigingen in het beleid door alle wijzigingen in het beleid op relevante interne en externe websites te plaatsen.

Bij de invoering van dit beleid zullen alle bestaande intragroepovereenkomsten en toepasselijke privacyrichtlijnen of praktijken voor bedrijven in verband met de verwerking van dienstverband-/werknemersgegevens worden vervangen door de voorwaarden van dit beleid en dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 

Gegevensbeschermingsautoriteiten

Werknemers van NUANCE die verzoeken en/of vragen ontvangen van gegevensbeschermingsautoriteiten over dit beleid of de naleving van de geldende wetten inzake gegevensbescherming en de privacywetten moeten contact opnemen met het plaatselijk hoofd van personeelszaken van NUANCE of de vicepresident van personeelszaken van NUANCE om ervoor te zorgen dat NUANCE tijdig en op passende wijze reageert op het verzoek. Op aanvraag zal NUANCE de gegevensbeschermingsautoriteiten voorzien van de juiste namen en contactgegevens van de contactpersonen in kwestie. Met betrekking tot de dienstverband-/werknemersgegevens die werden overgedragen tussen instanties van NUANCE, zullen de importerende en exporterende NUANCE-instanties allebei (i) de rechten respecteren van de relevante betrokkenen onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, (ii)samenwerken voor vragen van de gegevensbeschermingsautoriteit die verantwoordelijk is voor de instantie die de gegevens exporteert, en (iii) hun raad of besluiten respecteren in overeenstemming met de toepasselijke wet en gepaste procesrechten.

 

Interne verplichtingen

Naast de rechten en verplichtingen in dit beleid of anderszins, zullen de volgende principes die zijn bepaald in het kader van richtlijn 95/46/EG ("EU-richtlijn inzake gegevensbescherming ") van toepassing zijn op de dienstverband-/werknemersgegevens die werden verzameld door NUANCE in de Europese Unie/Europese Economische Ruimte en elders werden verwerkt. In rechtsgebieden waar dit van toepassing is, zullen de handhavingsrechten en mechanismen die werden vermeld in dit beleid, ook van toepassing zijn. De volgende punten zijn niet bedoeld om werknemers meer rechten te geven of verdere verplichtingen te bepalen dan die welke reeds werden voorzien onder de EU-richtlijn inzake gegevensbescherming:

 

 • Individuen kunnen bezwaren uiten tegen de verwerking van dienstverband-/werknemersgegevens op grond van dwingende, legitieme redenen die verband houden met hun specifieke situatie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer het privé-of familieleven van een individu of zijn/haar leven of gezondheid in het gedrang komt door de gegevensverwerking. Deze voorwaarde is niet van toepassing wanneer de verwerking (i) door de wet is vereist, (ii) gebaseerd is op de individuele toestemming van de persoon of (iii) nodig is om te voldoen aan een contractuele verplichting tussen de persoon en NUANCE.
 • Als dit beleid voorwaarden of definities bevat die onduidelijk zijn, zullen de definities gelden die werden bepaald onder de toepasselijke lokale wetgeving binnen de relevante EU/EER-lidstaat ten aanzien van gegevensverwerkende activiteiten die daar of waar geen dergelijke definities voorhanden zijn onder de van toepassing zijnde lokale wetgeving werden uitgevoerd; definities van de EU-richtlijn inzake gegevensbescherming zullen van toepassing zijn.
   

Geschillenbeslechting

Vragen of opmerkingen met betrekking tot het gebruik of de openbaarmaking van persoonlijke gegevens moeten worden gericht aan de directeur van internationale personeelszaken van Nuance, op onderstaand adres. NUANCE zal de klachten en geschillen met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie onderzoeken en proberen op te lossen in overeenstemming met de beginselen van dit beleid. Voor klachten die niet kunnen worden opgelost tussen NUANCE en de aanklager, is NUANCE akkoord gegaan om deel te nemen aan de procedures voor geschillenregeling van het panel dat werd opgericht door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten om geschillen te beslechten overeenkomstig de veilige-havenprincipes.

Contact

Nuance Communications Ireland Limited
20 Merrion Road, Ballsbridge,
Dublin 4
Ireland
Phone: + 353 1 513 2500
Fax: + 353 1 506 0539
Bestuur: Thomas L. Beaudoin, Caroline Curtis, Robert J. McDonough, Neil M. Weston
Maatschappelijke zetel: 20 Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
Handelsregister: Dublin, No. 503352
BTW: IE 9800871V

   Nederland & België
Veilige haven

Choose your country.