Navigation Content

Bedrijf

Ondernemingsgovernance

Nuance Communications, Inc. Zakelijke Gedrags- en ethiekcode

(goedgekeurd op 24 februari 2004)

De raad van bestuur van Nuance Communications, Inc. (het "bedrijf") heeft deze Zakelijke Gedrags- en ethiekcode (deze "Code") goedgekeurd voor haar bestuurders, functionarissen en werknemers (gezamenlijk, "werknemers"). Van alle werknemers wordt verwacht dat zij deze Code lezen en begrijpen, deze normen handhaven in hun dagelijkse activiteiten en het toepasselijk beleid en de procedures naleven.

Deze Code werd redelijkerwijs ontworpen om wangedrag af te schrikken en het volgende te bevorderen:

  • Eerlijk en ethisch gedrag, inclusief de ethische behandeling van werkelijke of schijnbare belangenconflicten tussen persoonlijke en zakelijke relaties;
  • Vermijden van belangenconflicten, inclusief openbaarmaking van materiële transacties of relaties, waarvan redelijkerwijs zou kunnen worden verwacht dat zij aanleiding geven tot dergelijk conflict, aan een bevoegd persoon of personen die zijn geïdentificeerd in deze Code;
  • Volledige, eerlijke, nauwkeurige, tijdige en begrijpelijke openbaarmaking in rapporten en documenten die het bedrijf indient bij of verzendt naar de SEC (Amerikaanse toezichthouder van de verschillende effectenbeurzen) en in andere openbare mededelingen van het bedrijf;
  • Naleving van de toepasselijke overheidswetten, regels en voorschriften;
  • De tijdige interne rapportage aan een bevoegd persoon of personen, die zijn geïdentificeerd in deze Code, van schendingen van deze Code; en
  • Aansprakelijkheid voor naleving van deze Code.
     

1. Eerlijk en ethisch gedrag

Van de werknemers wordt verwacht dat zij ethisch en eerlijk handelen en hun bedrijfstaken ethisch en eerlijk uitvoeren, met de grootste integriteit. Eerlijk gedrag wordt beschouwd als gedrag dat vrij is van fraude of bedrog. Ethisch gedrag wordt beschouwd als gedrag dat voldoet aan de professionele gedragsnormen. Ethisch gedrag omvat de ethische behandeling van werkelijke of schijnbare belangenconflicten tussen persoonlijke en zakelijke relaties, zoals hieronder wordt besproken.

2. Belangenconflicten

Werknemers moeten alle acties of belangen proberen te vermijden die in strijd zijn met de belangen van het bedrijf. Een belangenconflict ontstaat wanneer de belangen of voordelen van een persoon of instantie in strijd zijn of lijken te zijn met de belangen of voordelen van het bedrijf. Hoewel het niet mogelijk is om elke situatie te beschrijven waarin zich een belangenconflicht kan voordoen, moeten werknemers nooit hun positie binnen het bedrijf gebruiken of proberen te gebruiken voor ongepast persoonlijk voordeel.

Elke werknemer die op de hoogte is van een belangenconflict of bezorgd is dat er zich een belangenconflict kan voordoen, moet dit onmiddellijk bespreken met een hoger managementniveau of de algemeen adviseur. Leidinggevende financiële managers kunnen de zaak niet alleen bespreken met de algemeen advisieur maar kunnen ook contact opnemen met de voorzitter van de auditcommissie.

3. Openbaarmaking

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de efficiënte communicatie met de aandeelhouders, zodat zij worden geïnformeerd zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. De rapporten en documenten van het bedrijf die worden ingediend of verzonden naar de SEC en de andere openbare mededelingen zullen volledige, eerlijke, nauwkeurige, tijdige en begrijpelijke openbaarmaking bevatten, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Elke werknemer die zich bewust is van, of een vermoeden heeft over ongepaste transacties, boekhoudings- of controlepraktijken binnen het bedrijf, of van mening is dat de controles op de interne boekhouding en openbaarmaking van het bedrijf ontoereikend zijn of wanneer het bedrijf geen volledige, eerlijke, nauwkeurige, tijdige en begrijpelijke openbaarmakingen indient bij de SEC of in andere openbare mededelingen, moet de kwestie onmiddellijk melden aan de algemeen adviseur van het bedrijf of de voorzitter van de auditcommissie. De algemeen adviseur is verantwoordelijk voor het ontvangen, verzamelen, bekijken, verwerken en oplossen van de zorgen en rapporten van de werknemers en anderen met betrekking tot de boekhoudkundige, audit- en interne controles en het openbaarmakingsbeleid, onderworpen aan het toezicht van de auditcommissie. De algemeen adviseur zal adequate dossiers bijhouden van alle klachten, hun afkomst opsporen, onderzoek en oplossing bijhouden en hiervan een periodiek samenvattend verslag opstellen voor de auditcommissie.

4. Naleving

Het is het beleid van het bedrijf om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van elke werknemer om zich tijdens zijn of haar bedrjifsplichten te houden aan de normen en beperkingen opgelegd door die wetten, regels en voorschriften, en in het bijzonder die met betrekking tot boekhoudkundige en auditkwesties. Elke werknemer die onzeker is of een situatie in strijd is met een van toepassing zijnde wet, regel, voorschrift of bedrijfsbeleid, dient de situatie te bespreken met de algemeen adviseur.

5. Aansprakelijkheid, rapportage en disciplinaire acties

De aangelegenheden die onder deze Code vallen, zijn van het allergrootste belang voor het bedrijf, haar aandeelhouders en zakenpartners, en zijn essentieel voor het vermogen van het bedrijf om de bedrijfsactiviteiten uit te voeren overeenkomstig de vermelde normen. Het bedrijf verwacht dat alle werknemers deze regels respecteren bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden in het bedrijf.

Situaties die mogelijk een schending van deze Code inhouden, zijn niet altijd even duidelijk en vereisen soms moeilijke beslissingen. Werknemers moeten eventuele twijfels of vragen over overtredingen van wetten, regels, voorschriften of schendingen van deze Code melden aan de algemeen adviseur van het bedrijf.

Eventuele bezorgdheden over overtredingen van wetten, regels, voorschriften of schendingen van deze Code door de algemeen directeur, financiële managers, bestuursvoorzitters of directeur moeten onmiddellijk worden gemeld aan de voorzitter van de auditcommissie. Indien van toepassing, zal de voorzitter van de auditcommissie de raad van bestuur inlichten. De rapportage van dergelijke schendingen kan ook anoniem gebeuren door een verslag in te dienen op www.ethicspoint.com. Een anoniem rapport moet voldoende informatie bevatten over het incident of de situatie, zodat het bedrijf een grondig onderzoek kan uitvoeren. Als bezorgdheden of klachten vertrouwelijkheid vereisen, waaronder de geheimhouding van een identiteit, zal het bedrijf deze vertrouwelijkheid trachten te beschermen, onder de toepasselijke wetgeving, voorschriften of gerechtelijke procedures.

Het bedrijf moedigt alle werknemers aan om elke vermeende schending onmiddellijk te melden en doet al het mogelijke om de ter goeder trouw meldingen van schendingen grondig te onderzoeken. Het bedrijf zal geen vergelding tolereren voor rapporten of klachten met betrekking tot wandrag die ter goeder trouw werden geuit. Open communicatie van problemen en zorgen door alle werknemers zonder angst voor vergelding is onontbeerlijk voor de succesvolle implementatie van deze Code. Werknemers zijn verplicht om mee te werken aan interne onderzoeken van wangedrag en onethisch gedrag.

De algemeen adviseur zal over de primaire bevoegdheid en verantwoordelijkheid beschikken voor de handhaving van deze Code, onder toezicht van de auditcommissie. Het bedrijf zal de nodige middelen ter beschikking stellen, zodat de algemeen adviseur dergelijke procedures zal kunnen vaststellen, wat noodzakelijk kan zijn voor de creatie van een cultuur van verantwoordingsplicht en om de naleving van deze Code te vergemakkelijken. De algemeen adviseur zal adequate dossiers bijhouden van alle klachten, hun afkomst opsporen, onderzoek en oplossingen bijhouden en hiervan een periodiek samenvattend verslag opstellen voor de auditcommissie. De algemeen adviseur zal ook een dossier bijhouden voor alle klachten en verwant materiaal.

Het bedrijf zal passende maatregelen nemen tegen werknemers wiens acties in strijd zijn met dit beleid of een ander bedrijfsbeleid. Disciplinaire maatregelen kunnen de onmiddellijke beëindiging van de tewerkstelling of de zakelijke relatie inhouden, naargelang de beoordeling door het bedrijf. Het soort disciplinaire maatregelen wordt bepaald door de financieel directeur of de algemeen directeur, of indien de disciplinaire maatregel moet worden genomen tegen de voorzitter of directeur, door de raad van bestuur of een panellid ervan. Als het bedrijf een verlies heeft geleden, kan het de rechtsmiddelen tegen de verantwoordelijke individuen of instanties nastreven. Waar wetten zijn geschonden, zal het bedrijf volledig samenwerken met de bevoegde autoriteiten.

Waar een schending van deze code wordt betwist door een werknemer, zal dergelijke vermeende schending worden onderzocht door de algemeen adviseur of de financieel directeur. Hij/Zij zal na het onderzoek bepalen of de schending al dan niet heeft plaatsgevonden. Waar een schending van deze code wordt betwist door een bestuursvoorzitter of directeur, zal dergelijke vermeende schending worden onderzocht door de raad van bestuur of een panellid ervan. Hij/Zij zal na het onderzoek bepalen of de schending al dan niet heeft plaatsgevonden. De vaststelling door het bedrijf zal bindend zijn.

6. Vrijstellingen en wijzigingen van de Code

Het bedrijf legt er zich op toe om ons beleid en de procedures voortdurend te controleren en bij te werken. Als gevolg hiervan is deze Code onderworpen aan wijzigingen. Eventuele vrijstellingen van voorwaarden van deze Code voor een lid van de raad van bestuur of een bestuursvoorzitter moeten schriftelijk worden goedgekeurd door de raad van bestuur en onmiddellijk openbaar worden gemaakt volgens de van toepassing zijnde wetten en voorschriften. Eventuele vrijstellingen van voorwaarden van deze Code met betrekking tot andere werknemers moeten schriftelijk worden goedgekeurd door de algemeen adviseur of de financieel directeur. Materiële wijzigingen van deze Code zullen onmiddellijk worden bekendgemaakt aan het publiek.

   Nederland & België
Ethische gedragscode

Choose your country.