Navigation Content

Bedrijf

Ondernemingsgovernance

Charter voor de governance-commissie van Nuance Communications, Inc.

De doelstelling van de governance-commissie van Nuance Communications, Inc. (het "Bedrijf") is ervoor zorgen dat het Bedrijf beschikt over de geschikte governance-normen en die volgt. Ter verwezenlijking van deze doelstelling zal de governance-commissie: (1) de toepasselijke governance-beginselen voor het Bedrijf bepalen en aanbevelen aan de Raad van bestuur (de "Raad"); en (2) toezicht houden op de evaluatie van de Raad.

1. Lidmaatschap van de commissie en organisatie

 • De governance-commissie zal uit minstens twee (2) leden bestaan.
 • De leden van de goverance-commissie zullen worden benoemd en vervangen door de Raad.


2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheid van commissie

 • Een reeks ondernemingsgovernance-richtlijnen die van toepassing zijn op het Bedrijf opstellen en aanbevelen aan de Raad en deze zo nodig van tijd tot tijd herzien.
 • De governance van de Raad en de commissies evalueren.
 • Het prestatie-evaluatieproces van de Raad controleren, waaronder enquêtes afnemen met opmerkingen, suggesties en voorkeuren van directeuren.
 • De werkzaamheden van de service van individuele leden van de Raad evalueren en, indien van toepassing, beëindiging aanbevelen, in overeenstemming met de governance-beginselen van de Raad, omwille van oorzakelijke reden of andere goede redenen.
 • Een jaarlijkse evalutie uitvoeren van de opvolgingsplanning en de bevindingen en aanbevelingen melden aan de Raad en samenwerken met de Raad bij de evaluatie van potentiële opvolgers van leidinggevende managementposities.
 • Vergaderschema's van de Raad en commissies coördineren en goedkeuren.
 • Bevoegdheden creëren en overdragen aan subcommissies, indien nodig.
 • Periodieke verslagen opstellen voor de Raad.
 • Deze Charter jaarlijks herzien, heronderzoeken en aanbevelingen doen aan de Raad betreffende eventuele voorgestelde wijzigingen.
 • Jaarlijks de eigen prestaties herzien ten opzichte van de verantwoordelijkheden die worden beschreven in deze Charter en anderszins bepaald door de Raad.
 • Tijdens het uitvoeren van de verantwoordelijkheden zal de governance-commissie de bevoegdheid hebben om advies, rapporten of opinies in te winnen van interne of externe consulenten en deskundige adviseurs.

3. Vergadering en notulen

 • De leden van de governance-commissie zullen ten minste twee keer per jaar samenkomen, zoals vereist, als antwoord op de behoeften van de Raad en voor zover nodig om aan hun verantwoordelijkheden te voldoen.
 • De governance-commissie zal schriftelijke notulen bijhouden van de vergaderingen en deze notulen worden ingediend, samen met de notulen van de vergaderingen van de Raad.
   
   Nederland & België
Bestuurscommissie

Choose your country.